කව්රුත් නැති වෙලාවේ කෑල්ලගේ ගෙදෙට්ට කොටුවක් පැන්නා